ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TGS-50

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TGS-51T

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TGS1CM

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TGS2CM

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก POWERWELD MC-70S-6

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก HYUNDAI ST-80.CM

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก HYUNDAI ST-50.6

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก HYUNDAI ST-50.G

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก HYUNDAI ST-92.B9 (ER90S-G)

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก HYUNDAI ST-80.B2 (ER80S-B2)

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก HYUNDAI ST-90.B3 (ER90S-B3)

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก HYUNDAI ST-91.B9 (ER90S-B9)