ลวดเชื่อมเงิน 0% SELECTARC PHOSBRAZ M73

ลวดเชื่อมเงิน 5% SELECTARC PHOSBRAZ AG50+

ลวดเชื่อมเงิน 34% SELECTARC BRAZARGENT 5034

ลวดเชื่อมเงิน 25% SELECTARC BRAZARGENT 5025

ลวดเชื่อมเงิน 45% SELECTARC BRAZARGENT 5045

ลวดเชื่อมเงิน 15% SELECTARC PHOSBRAZ AG150

ลวดเชื่อมเงิน 5% CHAMP

ลวดเชื่อมเงิน 0% CHAMP

ลวดเชื่อมแก๊สทองเหลือง CHAMP