ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ KOBE DW-100

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ POWERWELD SELFSHIELD COREMAX-71GS

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ POWERWELD COREMAX-71

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ POWERWELD SELFSHIELD COREMAX-71GS (ม้วนละ 1 กก.)

ลวดเชื่อม Self-Shielded ฟลักซ์คอลล์ไวร์ HYUNDAI SUPERSHIELD 11 (E71T-11)

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ HYUNDAI SF-71