ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ KOBE DW100

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ POWERWELD SELFSHIELD COREMAX-71GS

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ POWERWELD COREMAX-71

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์ HYUNDAI SF-71

ลวดเชื่อม Self-Shielded ฟลักซ์คอลล์ไวร์ HYUNDAI SUPERSHIELD 11 (E71T-11)