เกจ์วัดความดันก๊าซคาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์ MORRIS

เกจ์วัดความดันก๊าซคาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์ CHAMP

เกจ์วัดความดันก๊าซคาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์ HEATER WELDSTAR

เกจ์วัดความดันก๊าซคาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์มีฮีตเตอร์ IXOYGEN รุ่น CRF-220