ลวดเชื่อมอลูมิเนียมไฟฟ้า POWERWELD AlSi5

ลวดเชื่อมไฟฟ้าอลูมิเนียม HILCO Al12Si