ลวดเชื่อมแก๊สผิวแดง POWERWELD OSS-11

ลวดเชื่อม Self-Shielded ฟลักซ์คอลล์ไวร์ HYUNDAI SUPERSHIELD 11 (E71T-11)