ลวดเชื่อมมิกซีโอทูอลูมิเนียม HYUNDAI SMT-4043 (ม้วนละ 2 กก.)

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูอลูมิเนียม HYUNDAI SMT-5356 (ม้วนละ 2 กก.)

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูอลูมิเนียม HYUNDAI SMT-5356 (ม้วนละ 7 กก.)

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูอลูมิเนียม HYUNDAI SMT-4043 (ม้วนละ 7 กก.)

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูอลูมิเนียม INDALCO 5356

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูอลูมิเนียม INDALCO 4043